Disclaimer

Disclaimer voor demageremug.nl

Uitgeverij De Magere Mug (Kamer van Koophandel: 90271157), hierna te noemen De Magere Mug, verleent u hierbij toegang tot demageremug.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
De Magere Mug behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De Magere Mug spant zich in om de inhoud van demageremug.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op demageremug.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Magere Mug.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op demageremug.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Magere Mug. Voor op demageremug.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Magere Mug nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Magere Mug.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Magere Mug, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.